မိမိ၏အိုးအိမ်တိုက်တာ အဆောက်အဦတို့အား မီးမလောင်မီးကွင်းစေသောအဋ္ဌမုခ်အင်းကိုစီရင်ပုံ စီရင်နည်း နှင့် အင်း၏နမူနာပုံစံ

မိမိ၏အိုးအိမ်တိုက်တာ အဆောက်အဦတို့အား မီးမလောင်မီးကRead More…